Prihlásenie užívateľa

Vitajte, môžete sa prihlásiť

Registrácia
Registrácia užívateľa
Registrácia zľavového portálu
Zabudnuté heslo

Pošlite si nové heslo na Váš registračný email

Podmienky používania

Podmienky používania pre užívateľov portálu super-zlavy.sk.

Používanie web stránky je bezplatné. Prevádzkovateľ web stránky od žiadneho jej užívateľa nepožaduje žiadne plnenia finančného, či vecného charakteru za použitie web stránky v súlade s jej určením.

V prípade obdržania akejkoľvek požiadavky akéhokoľvek subjektu na poskytnutie plnenia za použitie web stránky je užívateľ povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť jej prevádzkovateľovi. Rovnako je každý užívateľ web stránky povinný informovať prevádzkovateľa ak zistí alebo má podozrenie, že obsah web stránky je v rozpore s dobrými mravmi, pravidlami poctivého obchodného styku, všeobecno-záväznými právnymi predpismi a pod.

Užívateľ je oprávnený informovať prevádzkovateľa o technických závadách web stránky, prípadne o iných skutočnostiach majúcich vplyv na riadne fungovanie web stránky.

Pokiaľ užívateľ stránky svojim konaním spôsobí poruchu web stránky alebo systému, ktorý prenáša web stránku užívateľom, zodpovedá za všetky záväzky, náhrady, výdaje a škody, ktoré budú poruchou spôsobené prevádzkovateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe.

Návštevou web stránky užívateľ potvrdzuje, že sa s týmito Podmienkami oboznámil, a že sa nimi bude pri používaní stránky riadiť.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prerušiť prístup ktoréhokoľvek návštevníka na web stránku úplne alebo z časti, a to aj bez udania dôvodu.

Obsah web stránky je tvorený najmä ponukami tovarov a služieb partnerov prevádzkovateľa web stránky. Web stránka o ponúkaných tovaroch a službách užívateľov stránky iba informuje, a to na základe podkladov získaných od partnerov prevádzkovateľa stránky.

Prevádzkovateľ nie je povinný reagovať na žiadne požiadavky, otázky, námietky či iné okolnosti týkajúce sa ponúk tovarov a služieb, o ktorých informuje web stránka, najmä nie ceny, akosti, podmienok týchto tovarov a služieb a akýchkoľvek údajov týkajúcich sa ich poskytovateľov.

Prevádzkovateľ preberá niektoré informácie publikované na web stránke z iných zdrojov. Naopak, kliknutím na niektoré odkazy je možné web stránku opustiť. Webové prezentácie iných subjektov, na ktoré web stránka odkazuje, nie sú pod kontrolou prevádzkovateľa. Z tohto dôvodu prevádzkovateľ nezodpovedá za ich obsah ani vzhľad.

Prevádzkovateľ web stránky nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté užívateľovi alebo akejkoľvek osobe v súvislosti s využitím služieb prezentovaných na web stránke, či použitím informácií alebo sťahovaním údajov zverejnených na web stránke.

Prevádzkovateľ zároveň nenesie zodpovednosť za škody spôsobené chybami, opomenutím, prerušením, poruchou, počítačovým vírusom, ušlým ziskom alebo stratami dát užívateľa. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť ani za neoprávnený prístup k prenosom a dátam užívateľa a ich zmenám, ako ani za akékoľvek hmotné alebo nehmotné straty.

Všetky informácie na web stránke sú zverejňované v najlepšom vedomí a svedomí prevádzkovateľa, ktorý nenesie zodpovednosť za ich úplnosť či technickú presnosť.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nie je poskytovateľom tovarov alebo služieb zverejnených na web stránke, a preto využitie akejkoľvek zverejnenej služby alebo tovaru nezakladá žiadny zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a užívateľom alebo treťou osobu, a preto ani žiadne vzťahy zodpovednostné.

Prevádzkovateľ nenesie taktiež žiadnu zodpovednosť za poskytnutie tovarov, služieb alebo akýchkoľvek výhod zverejnených na web stránke. O takýchto tovaroch a službách prevádzkovateľ na web stránke len informuje.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu či propagáciu realizovanú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom web stránky.

Prevádzkovateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia tieto Podmienky kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť úplne. Akékoľvek zmeny nadobúdajú voči všetkým užívateľom platnosť dňom ich zverejnenia na web stránke.

Akékoľvek právne vzťahy vzniknuté medzi prevádzkovateľom a užívateľom web stránky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 2.5.2014.

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie